Νέα ρύθμιση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων

Σας ενημερώνουμε για την νέα ρύθμιση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων.
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1765/8-5-2020
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020.
11. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε: Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ ́ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α ́ και Β ́ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α ́ 64) και την υπ ́αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β ́928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακό του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/2020 - ΦΕΚ 928/Β/18-3-2020
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19:
1.1.Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
1.2.Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
1.3.Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
1.4.Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Αθήνα,18 Μαρτίου 2020

Πρόσθετες πληροφορίες